Nuorisokoti kokonaisvaltaiseen kuntoutukseen

Nuorisokoti Messi on entiseen maatilan pihapiiriin kunnostettu viihtyisä ja toimiva kodinomainen kuntoutumis- ja hoitoympäristö.

Olemme erikoistuneet psyykkisesti oireilevien, vaativahoitoisten nuorten psykososiaaliseen kuntoutukseen. Hoitoympäristönä meidän nuorisokoti soveltuu erityisesti depressiosta, psykoosista, syömishäiriöstä sekä erityyppisistä ahdistushäiriöstä toipumiseen. Myös sosiaaliset pelot ja kouluvaikeudet ovat usein sijoituksen peruste.

Sijaishuoltoon voi tulla joko huostaanotettuna tai avohuollon tukitoimin sijoitettuna. Jälkihuollossa nuori voi jatkaa Messissä aina 25 ikävuoteen asti.

Kuntoutuminen etenee vaiheittain

Arviointijakso

Arviointijaksolla (2-3 kk) kartoitetaan nuoren tilanne, tehdään tarvittavat tutkimukset ja yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, joka sisältää arvion hoidon ja kuntoutuksen tarpeesta sekä toimenpiteistä.

Moniammatillinen työryhmä asettaa hoidolle tavoitteet yhdessä nuoren ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Messissä toteutettavan yksilöllisen ja yhteisöllisen kuntoutuksen lisäksi nuorelle järjestetään myös terveydenhuollon erityispalvelut: psykiatrin tapaamiset sekä psykologiset tai neuropsykologiset tutkimukset. Jo olemassa olevat hoitosuhteet pyritään säilyttämään.

Arviointijakson jälkeen nuori voi jatkaa Messissä kuntoutusjaksolla tai hänet ohjataan sopivampaan hoitopaikkaan.

Kuntoutusjakso

Kuntoutusjaksolla ( 3 kk-) nuori asuu Messissä ja kuntoutuminen perustuu yksilölliseen ja yhteisölliseen hoitoon sekä perhetyöhön. Tavoitteena on nuoren psyykkisen voinnin ja arjen toimintakyvyn kohentuminen. Nuoren kuntoutumista arvioidaan kuntoutuspalavereissa ja kirjallinen suunnitelma päivitetään kolmen kuukauden välein.

Hoidon ja kasvatuksen keskeisin väline on avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus, jonka luomisessa hoitava aikuinen on aktiivitoimija. Turvallisessa vuorovaikutuksessa nuorelle tarjotaan mahdollisuus korjaaviin kokemuksiin. Avoin hoitoyhteisö tarjoaa myös vertaisryhmän, joka mahdollistaa nuoruusiän identiteetin rakentumisen ja sosiaalisten taitojen lisääntymisen.

Hoitava aikuinen on luotettava rinnalla kulkija, joka mahdollistaa nuorelle omien tavoitteiden asettamisen ja tukee niiden saavuttamisessa. Nuoren arvostava kuunteleminen ja osallistuttaminen motivoivat nuorta ottamaan vähitellen vastuuta omasta kuntoutumisestaan. Aikuinen asettaa turvalliset rajat silloin, kun nuori valitsee itseään vahingoittavan tien.

Itsenäistyminen

Kuntoutusjakson jälkeen nuorta tuetaan joko kotona asumisessa tai hän voi muuttaa asumaan itsenäisesti. Itsenäistymisen tuki suunnitellaan yksilöllisesti nuoren tarpeiden mukaan ja toteutetaan avohuollon jälkihuoltopalveluina.

Yhteisöllinen arki luo puitteet

Kuntoutuminen pohjautuu Messissä annettavaan yhteisölliseen tukeen ja hoitoon. Arki rakentuu selkeän päivä - ja viikkorytmin pohjalle. Koulukäynti, opiskelu, harrastukset ja työtoiminta ovat arjen rytmin perusta. Nuori osallistuu yhteisölliseen viikko-ohjelmaan oman vointinsa mukaan.

Nuoret osallistuvat arjen askareisiin yhdessä ohjaajien kanssa. Jokainen osallistuu vuorollaan kokkaamiseen ja muihin keittiöaskareisiin, pyykkihuoltoon ja siivoamiseen.

Yhteisössä pyritään avoimuuteen ja osallistamiseen. Maanantaisin kokoonnumme yhteisöpalaveriin, jossa käydään läpi viikon yhteinen ohjelma ja käytännön asioista. Yhteisöpalavereissa muovataan myös yhteisön käytänteitä nuorilta tai aikuisilta tulleen palautteen pohjalta.

Messin yhteisölle on luotu sekä nuoria että aikuisia ohjaavat pelisäännöt; periaatteet ja käytänteet, jotka ovat kirjallisesti kaikkien nähtävillä.

Vuoden kierto huomioidaan toiminnassa. Syksyyn liittyy koulujen alku ja harrastusten käynnistyminen.  Talvella tehdään lumitöitä, pilkki- ja luistelureissuja, pihapiirissä on kuntopolku ja talvella myös hiihtolatu. Keväällä ja kesällä aikaa vietetään enemmän ulkona. Piha laitetaan kuntoon keväällä ja syksyllä yhteisissä talkoissa, pelataan pihapelejä, paistetaan laavulla lettuja ja makkaraa. Kesällä lomaillaan, kalastetaan, uidaan ja retkeillään.

Yksilöllinen tuki keskiössä

Nuoren omaan viikko-ohjelmaan aikataulutetaan koulunkäynti ja opiskelu, henkilökohtaiset harrastukset, Messin ulkopuoliset hoitokäynnit ja vierailu- ja lomasuunnitelmat.

Ohjaajat tukevat nuorta viikko-ohjelman noudattamisessa: vuorokausirytmin noudattamiseen kiinnitetään erityishuomiota, samoin ravitsemukseen ja ulkoiluun.

Jokaisella nuorella on kaksi omaohjaajaa, joiden kanssa tehdään asioita yhdessä ja jotka ovat selvillä ja huolehtivat nuoren asioista. Lisäksi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan koulutuksen saaneet työntekijät tekevät yksilöllistä työtä nuoren kanssa.

Nuoren kanssa käytävät tukikeskustelut ajoittuvat arjen toimintojen lomaan ja saavat sisältönsä nuoren ajatuksista, tapahtumista ja reagoinneista. Mielenterveystyöhön ja nuoruusikään perehtyneen ohjaajan kanssa käytävissä keskusteluissa työstetään nuoren henkilökohtaista kasvua. Useimmat nuoret käyvät terapiassa myös Messin ulkopuolella.

Muita työskentelymuotoja esim. ohjattua liikuntaa ja musiikkia, eläinten kanssa työskentelyä esim. sosiaalipedagogista koira - ja hevostoimintaa ja kuvataidetyöskentelyä käytetään kuntoutumisen tukena.

Koirat apuna kuntoutumisessa

Messissä koirat ovat läsnä arkipäivän askareissa. Koira opettaa nuorelle vuorovaikutustaitoja sekä on valmis olemaan rapsuteltavana ja nauttimaan läheisyydestä. Koira laskee luontaisesti ihmisen stressitasoa ja koiran seura tutkitusti myös rentouttaa lähellä olijoita.

Koiratoimintaa tarjotaan nuorelle ohjattuna toimintana, joko yksilöohjauksena tai pienryhmässä. Tavoitteena on aktivoida nuoria ja tuoda heidän arkeensa erilaista tekemistä, jonka kautta nuori saa onnistumisen kokemuksia ja tunnistaa omia vahvuuksiaan. Koiratoiminnan kautta nuori oppii muodostamaan vuorovaikutussuhteen ja toimimaan yhteistyössä koiran kanssa. Koiraa voidaan käyttää myös apuna tunnetyöskentelyssä, sillä koiran kautta pystytään peilaamaan erilaisia ihmisen tunteita ja toimintatapoja.

Messissä koiratoimintaa toteuttavat kuntoutus- ja kasvatuskoirakoulutuksen sekä Sosped koira -koulutuksen käyneet ohjaajat ja heidän koiransa.

Perhe ja läheiset myös messissä

Nuoren kuntoutumisessa perheellä ja läheisillä on tärkeä rooli. Perheeseen pidetään yhteyttä puhelimitse viikoittain ja kerrotaan nuoren kuulumisista.

Messissä työskentelevä perhetyöntekijä ja nuoren omaohjaajat tapaavat perhettä säännöllisesti perheen kotona tai Messin tiloissa nuorisokodilla Haapalahdessa tai Joensuun toimitiloissa. Tapaamisväli ja ajankohdat mietitään yhdessä perheen kanssa. Tapaamisia on yleensä 1-4 kertaa kuukaudessa tai tarpeen mukaan, tunnista puoleentoista kerrallaan.  Tapaamisia voidaan järjestää  myös ilta-aikana. Työskentely tapahtuu vanhempien kanssa. Nuori osallistuu tapaamisiin, mikäli siitä on yhdessä sovittu.

Perhetyö alkaa vanhemman sekä nuoren haastattelulla. Haastattelussa kartoitetaan tämän hetkistä tilannetta sekä käydään läpi perheen voimavaroja ja haasteita. Alussa kuullaan sekä nuorta että vanhempaa siitä, mihin he toivoisivat eniten tukea ja apua.

Perhetyön tavoitteena on:

-        tukea vanhemmuutta

-        miettiä ratkaisuja oman lapsen haasteisiin

-        antaa tietoa nuoren sairaudesta ja vastata vanhempien pohdintoihin

-        tarjota vanhemmille paikka, missä lapsen asioista voi puhua suoraan

-        löytää ennen kaikkea keinoja kodin arjen haasteisiin

-        nostaa esiin perheen voimavaroja

-        vahvistaa perhesuhteita

-        vahvistaa nuoren itsetuntoa ja omatoimisuutta

-        tukea nuoren kotiutumista tai itsenäistymistä

Messissä on varattu tiloja perheiden ja läheisten vierailulle. Järjestämme myös toiminnallisia tapaamisia nuoren ja vanhempien tai sisarusten kanssa. Tiloja voi käyttää nuoren juhlien, esim. rippijuhlien järjestämiseen.

Kesäaikaan perheenjäsenet ja ystävät voivat majoittua nuorisokodin pihapiirin luhtiaitassa. Pidempien vierailujen aikana Messin perhetyöhön perehtynyt henkilökunta myös työskentelee perheen kanssa.

Perheillä on mahdollisuus psykoterapeuttiseen vanhempien ohjaukseen ja perheterapiaan erillispalveluna.

Harrastukset tuottavat mielihyvää

Messissä voi harrastaa ohjatusti erilaisia kädentaitoja, kuvataidetta, musiikkia ja liikuntaa. Henkilöstössä on koira-, hevos- ja musiikkipedagogi sekä koulutettu liikunnanohjaaja. Myös valokuvaukseen ja kuvataiteiden harrastamiseen saa ammattitaitoista ohjausta.

Omasta piharakennuksesta löytyvät bändisoittimet ja siellä on mahdollisuus myös konemusiikin harrastamiseen.

Biljardipöytä ja tikkataulu talvella ja kesällä sekä erilaiset ulkona pelattavat pallopelit aktivoivat yhdessäoloon ja liikuntaan.

Ympäröivä luonto mahdollistaa kalastuksen, marjastuksen, sienestyksen ja eräretkeilyn. Omasta rannasta löytyy soutuvene ja kaksi kanoottia. Lähimetsässä on kuntopolku ja talvisin hiihtolatu. Talvisin lähellä ovat Pielisen pilkkijäät ja Kolin hiihto- ja laskettelumaastot.

Messissä on lemmikkieläiminä kanoja, joiden munista loihditaan ruokaa ja herkkuja. Lähes joka päivä talolla on myös henkilöstön koiria, joiden hoitoon nuoret voivat halutessaan osallistua.

Pihapiiri tarjoaa luontevasti arkista työtoimintaa kuten puutarhanhoitoa ja kiinteistönhoitoa.

Lähiseudulta löytyy toki muitakin harrastusmahdollisuuksia. Joensuun harrastustarjonta on monipuolinen ja Messin nuorille tarjotaan mahdollisuus tutustua erilaisiin harrastuksiin.