Hoito- ja kasvatusprosessi on jaettu kolmeen vaiheeseen

 

Arviointijakso

Arviointijaksolla (2-3 kk) kartoitetaan nuoren tilanne, tehdään tarvittavat tutkimukset ja yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, joka sisältää arvion hoidon ja kuntoutuksen tarpeesta sekä toimenpiteistä.

Moniammatillinen työryhmä asettaa hoidolle tavoitteet yhdessä nuoren kanssa huomioiden yhteistyötahojen toiveet.

Messissä toteutettavan yksilöllisen ja yhteisöllisen kuntoutuksen lisäksi nuorelle järjestetään myös terveydenhuollon erityispalvelut: psykiatrin tapaamiset sekä psykologiset tai neuropsykologiset tutkimukset. Jo olemassa olevat hoitosuhteet pyritään säilyttämään.

Arviointijakson jälkeen nuori voi jatkaa Messissä kuntoutusjaksolla tai hänet ohjataan sopivampaan hoitopaikkaan.

 

Kuntoutusjakso

Kuntoutusjaksolla ( 3 kk-) nuori asuu Messissä ja kuntoutuminen perustuu yksilölliseen ja yhteisölliseen hoitoon sekä perhetyöhön. Tavoitteena on nuoren psyykkisen voinnin ja arjen toimintakyvyn kohentuminen. Nuoren kuntoutumista arvioidaan kuntoutuspalavereissa ja kirjallinen suunnitelma päivitetään kolmen kuukauden välein.

Hoidon ja kasvatuksen keskeisin väline on avoin ja luottamuksellinen vuorovaikutus, jonka luomisessa hoitava aikuinen on aktiivitoimija. Turvallisessa vuorovaikutuksessa nuorelle tarjotaan mahdollisuus korjaaviin kokemuksiin. Avoin hoitoyhteisö tarjoaa myös vertaisryhmän, joka mahdollistaa nuoruusiän identiteetin rakentumisen ja sosiaalisten taitojen lisääntymisen.

Hoitava aikuinen on luotettava rinnalla kulkija, joka mahdollistaa nuorelle omien tavoitteiden asettamisen ja tukee niiden saavuttamisessa. Nuoren arvostava kuunteleminen ja osallistuttaminen motivoivat nuorta ottamaan vähitellen vastuuta omasta kuntoutumisestaan. Aikuinen asettaa turvalliset rajat silloin, kun nuori valitsee itseään vahingoittavan tien.

 

Itsenäistyminen

Kuntoutusjakson jälkeen nuorta tuetaan joko kotona asumisessa tai hän voi muuttaa asumaan itsenäisesti. Itsenäistymisen tuki suunnitellaan yksilöllisesti nuoren tarpeiden mukaan ja toteutetaan avohuollon palveluina. Nuorelle tehtävään jälkihuoltosuunnitelmaan sisällytetään sosiaalityön, psykososiaalisen tuen ja opiskelun tai työllistymisen kokonaisuudet. Tuki voi sisältää ohjaajan tukikäyntejä, asiointitukea, puhelimitse annettua akuuttia tukea sekä intervallihoitoa, jolloin nuori yöpyy Messissä esim. viikonloppuisin.

Myös nuoren tarvitsema yksilöterapia sekä perheen tarvitsema perheterapeuttinen tuki sisällytetään itsenäistymissuunnitelmaan.

Itsenäistymistä varten Messillä on yksiö ja kaksi kahden nuoren kimppakämppää Joensuun keskustassa. Tarvittaessa nuorelle vuokrataan Messin avustamana oma asunto joko Joensuusta tai muulta paikkakunnalta.

Kuntoutussuunnitelma (=hoito- ja kasvatussuunnitelma) sisältää arvion hoidon ja kuntoutuksen tarpeesta sekä toteutussuunnitelman. Suunnitelma perustuu asiakassuunnitelman tavoitteisiin, saatuihin taustatietoihin, Messin hoitoyhteisössä suoritettuihin havaintoihin sekä nuoren ja perheen omiin tavoitteisiin.

Nuoren kuntoutumista arvioidaan kuntoutuspalavereissa ja kirjallinen suunnitelma päivitetään kolmen kuukauden välein. Kuntoutuminen pohjautuu yksilölliseen ja yhteisölliseen hoitoon sekä perhetyöhön.