Suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntoutusta

Messissä hoito perustuu systeemiseen viitekehykseen. Kuntoutuksen yleistavoitteena on kohentaa nuoren psykososiaalista kokonaistilannetta ja psyykkistä vointia iänmukaisen kehityksen turvaamiseksi.

Hoito alkaa arviointijaksolla, jolloin kartoitetaan nuoren kokonaistilanne ja arvioidaan kuntoutus- ja hoidontarve. Moniammatillinen työryhmä asettaa hoidolle tavoitteet yhdessä nuoren kanssa huomioiden yhteistyötahojen toiveet.

Nuorelle laaditaan kirjallinen kuntoutussuunnitelma, joka sisältää arvion hoidon ja kuntoutuksen tarpeesta sekä toteutussuunnitelman.

Messissä toteutettavan yksilöllisen ja yhteisöllisen kuntoutuksen lisäksi nuorelle järjestetään myös terveydenhuollon erityispalvelut: psykiatrin tapaamiset sekä psykologiset tai neuropsykologiset tutkimukset. Jo olemassaolevat hoitosuhteet pyritään säilyttämään.

Hoito jatkuu kuntoutusjaksolla. Kuntoutussuunnitelma sisältää psykososiaalisen tuen, koulun ja oppimisen sekä perhe- ja verkostotyön kokonaisuudet. Nuoren kuntoutumista arvioidaan kolmen kuukauden välein.

Yhteisöllinen arki

Kuntoutuminen pohjautuu Messissä annettavaan yhteisölliseen hoitoon. Arki rakentuu selkeän päivä - ja viikkorytmin pohjalle. Koulukäynti, opiskelu, työtoiminta ja harrastukset ovat arjen rytmin perusta.

Jokaisella nuorella on vastuuohjaaja, jonka kanssa opetellaan arjen taitoja ja vietetään aikaa säännöllisesti. Nuoret osallistuvat arjen askareisiin yhdessä henkilökunnan kanssa. Messin pihapiiri ja ympäristö tarjoavat luontevasti erilaista arkista työtoimintaa

Yksilöllinen tuki

Yhteisöllisen hoidon lisäksi sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan erityistyöntekijät tekevät yksilöllistä työtä nuoren ja hänen perheensä kanssa.

Nuoren kanssa käytävät tukikeskustelut ovat luonteva osa arkea. Ne ajoittuvat arjen toimintojen lomaan ja saavat sisältönsä nuoren ajatuksista, tapahtumista ja nuoren reagoinneista niihin.  Mielenterveystyöhön ja nuoruusikään perehtyneen ohjaajan kanssa käytävien keskustelujen tavoitteena on työstää nuoren henkilökohtaista kasvua. Tarvittaessa nuorelle järjestetään Messin ulkopuolinen terapia. Jo olemassolevat terapiasuhteet pyritään säilyttämään.

Nuorella on mahdollisuus saada kognitiivisten prosessien kuntoutusta (IE) yksilöllisesti tai pienryhmässä.

Perhe ja läheiset

Kuntoutumisessa nuoren perheellä ja läheisillä on merkittävä osa. Messissä työskentelevä perhetyöntekijä ja nuoren vastuuohjaaja tapaavat perhettä yksilöllisen suunnitelman mukaisesti. Perheillä on mahdollisuus myös perheterapiaan. Perheen kanssa työskentelyä varten on omat tilat sekä Haapalahdessa että Joensuun keskustassa.

Kuntoutusyksikkö Messissä on varattu tilat perheiden ja läheisten vierailulle. Kesäaikaan perheet voivat majoittua Messin pihapiirin luhtiaittassa, talviaikaan saunarakennuksen takkahuoneessa. Vierailujen aikana Messin perhetyöhön perehtynyt henkilökunta työskentelee perheen kanssa nuoren kuntoutumisen edistämiseksi.